Документи

Общо събрание на облигационерите – 10.05.2024 г.
Протол от проведено на 10.05.2024 г. ОСО
Уведомление по 100ц
Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите
Протокол с решения на СД
Уведомление по 100ц от ЗППЦК
Пълномощно – PDF Формат
Пълномощно – Word Формат

Емисия конвертируеми облигации ISIN BG2100032239

Протокол  с решения на СД

Съобщение за завършена процедура по публично предлагане на конвертируеми облигации

Проспект за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации

Протокол на СД от 07.02.2024г.

Уведомление по чл.89т от ЗППЦК

Решение на КФН за одобрение на Проспект за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации

Заявка за записване на конвертируеми облигации – български език.

Заявка за записване на конвертируеми облигации – английски език.

Уведомление относно неупражнени права от публично предлагане на емисия конвертируеми облигации и във връзка предстоящ аукцион по чл. 112б, ал. 7

Устав

Правила за вътрешно подаване на сигнали 

Уведомление по чл. 112б, ал. 1 22.01.2024 г.

Решение на Съвета на директорите 22.01.2024 г.

Уведомление по чл.148б_25.04.2016 г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК_25.02.2014

Уведомление по чл.148б

Уведомление по чл.148б-26.10.2016

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.148б-16.12.2016

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014_27.12.2016 г.

Уведомление по чл.148б-09.10.2017

Уведомление по чл.148б-21.11.2017

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК-15.05.2018г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК – 16.05.2018г.

Уведомление по чл.19 от Регламент 596- 05.06.2018г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК – 07.06.2018г.

Политика за възнагражденията на Съвета на директорите

Kомплект финансови отчети към 30.06.2012 г.

 Финансов отчет по МСС към 30.06. 2012 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2012 г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2012 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2012 г.

Дoпълнителна информация към 30.06.2012 г.

Вътрешна информация към 30.06.2012 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2012 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09.2012 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2012 г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2012 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2012 г.

Допълнителна информация към 30.09.2012 г.

Вътрешна информация към 30.09.2012 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2012 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2012 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2012 г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2012 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2012 г.

Допълнителна информация към 31.12.2012 г.

Вътрешна информация към 31.12.2012 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2012 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2012 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2012 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2012 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

Комплект финансови отчети към 31.03.2013 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03.2013 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2013 г.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2013 г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2013 г.

Допълнителна информация към 31.03.2013 г.

Вътрешна информация към 31.03.2013 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2013 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06.2013 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2013 г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2013 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2013 г.

Допълнителна информация към 30.06.2013 г.

Вътрешна информация към 30.06.2013 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2013 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09.2013 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2013 г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2013 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2013 г.

Допълнителна информация към 30.09.2013 г.

Вътрешна информация към 30.09.2013 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2013 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2013 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2013 г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2013 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2013 г.

Допълнителна информация към 31.12.2013 г.

Вътрешна информация към 31.12.2013 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2013 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2013 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2013 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2013 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

Комплект финансови отчети към 31.03.2014 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03.2014 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2014 г.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2014 г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2014 г.

Допълнителна информация към 31.03.2014 г.

Вътрешна информация към 31.03.2014 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2014 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06.2014 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2014 г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2014 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2014 г.

Допълнителна информация към 30.06.2014 г.

Вътрешна информация към 30.06.2014 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2014 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09.2014 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2014 г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2014 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2014 г.

Допълнителна информация към 30.09.2014 г.

Вътрешна информация към 30.09.2014 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2014 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2014 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2014 г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2014 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2014 г.

Допълнителна информация към 31.12.2014 г.

Вътрешна информация към 31.12.2014 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2014 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2014 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2014 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2014 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

Оценка на КК Инвест АД

Комплект финансови отчети към 31.03.2015 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03.2015 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2015 г.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2015 г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2015 г.

Допълнителна информация към 31.03.2015 г.

Вътрешна информация към 31.03.2015 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2015 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06. 2015 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2015 г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2015 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2015 г.

Дoпълнителна информация към 30.06.2015 г.

Вътрешна информация към 30.06.2015 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2015 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09.2015 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2015 г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2015 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2015 г.

Допълнителна информация към 30.09.2015 г.

Вътрешна информация към 30.09.2015 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2015 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2015 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2015 г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2015 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2015 г.

Допълнителна информация към 31.12.2015 г.

Вътрешна информация към 31.12.2015 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2015 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2015 г.

Доклад за дейността през 2015 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2015 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2015 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

Оценка КК Инвест АД

Комплект финансови отчети към 31.03.2016 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03.2016 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2016 г.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2016 г.

Допълнителна информация към 31.03.2016 г.

Вътрешна информация към 31.03.2016 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2016 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06. 2016г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2016 г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2016 г.

Дoпълнителна информация към 30.06.2016 г.

Вътрешна информация към 30.06.2016 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2016 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09. 2016г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2016 г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2016 г.

Дoпълнителна информация към 30.09.2016 г.

Вътрешна информация към 30.09.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2016 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2016 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12. 2016г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2016 г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2016 г.

Дoпълнителна информация към 31.12.2016 г.

Вътрешна информация към 31.12.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2016 г.

Оценка КК Инвест АД

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2016 г.

Финансов отчет по МСС  към 31.12.2016 г.

Доклад за дейността през 2016 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2016 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2016 г.

Декларация от одитора към 31.12.2016 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

 Оценка КК Инвест АД

Комплект финансови отчети към 31.03.2017 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03. 2017г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2017 г.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2017 г.

Дoпълнителна информация към 31.03.2017 г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03.2017 г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2017 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2017 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06. 2017г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2017 г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2017 г.

Дoпълнителна информация към 30.06.2017 г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06.2017 г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2017 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2017 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09. 2017г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2017 г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2017 г.

Дoпълнителна информация към 30.09.2017 г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09.2017 г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2017 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2017 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12. 2017г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2017г.

Междинен доклад за дейността към 31.12. 2017г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2017г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2017г.

Дoпълнителна информация към 31.12. 2017г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12. 2017г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12. 2017г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2017 г.

Финансов отчет по МСС и Доклад за дейността  към 31.12.2017 г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2017 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2017 г.

Декларация от одитора към 31.12.2017 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

 Оценка КК Инвест АД

Комплект финансови отчети към 31.03.2018 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03. 2018г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03. 2018г.

Междинен доклад за дейността към 31.03. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2018г.

Дoпълнителна информация към 31.03. 2018г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03. 2018г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03. 2018г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2018 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06. 2018г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06. 2018г.

Междинен доклад за дейността към 30.06. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2018г.

Дoпълнителна информация към 30.06. 2018г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06. 2018г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06. 2018г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2018 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09. 2018г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09. 2018г.

Междинен доклад за дейността към 30.09. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2018г.

Дoпълнителна информация към 30.09. 2018г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09. 2018г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09. 2018г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2018 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12. 2018г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2018г.

Междинен доклад за дейността към 31.12. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2018г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2018г.

Дoпълнителна информация към 31.12. 2018г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12. 2018г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12. 2018г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2018 г.

Финансов отчет по МСС  към 31.12.2018 г.

Доклад за дейността  към 31.12.2018 г

Доклад за дейността на одитния комитет към 31.12.2018г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2018 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2018 г.

Декларация от одитора към 31.12.2018 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

 Оценка КК Инвест АД

Доклад за изпълнение на пшолитиката за възнаграждения 

Комплект финансови отчети към 31.03.2019 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03. 2019г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03. 2019г.

Междинен доклад за дейността към 31.03. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2019г.

Дoпълнителна информация към 31.03. 2019г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03. 2019г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03. 2019г.

Комплект консолидирани финансови отчети към 31.03.2019 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03. 2019г.

Консолидиран финансов отчет по форми на КФН към 31.03. 2019г.

Консолидиран междинен доклад за дейността към 31.03. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2019г.

Дoпълнителна информация към консолидиран финансов отчет към31.03. 2019г.

Консолидирана вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03. 2019г.

Консолидирана информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03. 2019г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2019 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06. 2019г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06. 2019г.

Междинен доклад за дейността към 30.06. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2019г.

Дoпълнителна информация към 30.06. 2019г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06. 2019г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06. 2019г.

Комплект  консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.06. 2019г.

Консолидиран финансов отчет по форми на КФН към 30.06. 2019г.

Междинен консолидиран доклад за дейността към 30.06. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2019г.

Консолидирана дoпълнителна информация към 30.06. 2019г.

Консолидирана вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06. 2019г.

Консолидирана информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06. 2019г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2019 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09. 2019г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09. 2019г.

Междинен доклад за дейността към 30.09. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2019г.

Дoпълнителна информация към 30.09. 2019г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09. 2019г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09. 2019г.

Комплект  консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС към 30.09.2019г.

Консолидиран финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2019г.

Междинен консолидиран доклад за дейността към 30.09.2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2019г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2019г.

Консолидирана дoпълнителна информация към 30.09.2019г.

Консолидирана вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09.2019г.

Консолидирана информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2019г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2019 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12. 2019г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2019г.

Междинен доклад за дейността към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Дoпълнителна информация към 31.12. 2019г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12. 2019г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12. 2019г.

Комплект  консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12. 2019г.

Консолидиран финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2019г.

Консолидиран междинен доклад за дейността към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Дoпълнителна информация към консолидиран финансов отчет към31.12. 2019г.

Консолидирана вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12. 2019г.

Консолидирана информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12. 2019г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2019 г.

Финансов отчет по МСС  към 31.12.2019г.

Доклад за дейността  към 31.12.2019 г

Доклад за изпълнение политиката за възнаграждения към 31.12.2019г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2019 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2019 г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2019 г.

Декларация от одитора към 31.12.2019 г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения 

 Оценка КК Инвест АД

Комплект финансови отчети към 31.12.2019 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12. 2019г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2019г.

Междинен доклад за дейността към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Дoпълнителна информация към 31.12. 2019г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12. 2019г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12. 2019г.

Комплект финансови отчети към 31.03.2020 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03. 2020г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03. 2020г.

Междинен доклад за дейността към 31.03. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2020г.

Дoпълнителна информация към 31.03. 2020г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03. 2020г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03. 2020г.

Комплект годишни консолидирани финансови отчети към 31.12.2019г.

Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.12. 2019г.

Консолидиран финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2019г.

Консолидиран годишен доклад за дейността към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2019г.

Доклад на независимия одитор към 31.12.2019г.

Комплект консолидирани финансови отчети към 31.03.2019 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС към 31.03. 2019г.

Консолидиран финансов отчет по форми на КФН към 31.03. 2019г.

Консолидиран междинен доклад за дейността към 31.03. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2019г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2019г.

Дoпълнителна информация към консолидиран финансов отчет към31.03. 2019г.

Консолидирана вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03. 2019г.

Консолидирана информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03. 2019г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2020г.

Финансов отчет по МСС към 30.06. 2020г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06. 2020г.

Междинен доклад за дейността към 30.06. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2020г.

Дoпълнителна информация към 30.06. 2020г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06. 2020г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06. 2020г.


Комплект финансови отчети към 30.09.2020г.

Финансов отчет по МСС към 30.09. 2020г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09. 2020г.

Междинен доклад за дейността към 30.09. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2020г.

Дoпълнителна информация към 30.09. 2020г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09. 2020г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09. 2020г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2020г.

Финансов отчет по МСС към 31.12. 2020г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2020г.

Междинен доклад за дейността към 31.12. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2020г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2020г.

Дoпълнителна информация към 31.12. 2020г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12. 2020г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12. 2020г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2020 г.

Финансов отчет по МСС  към 31.12.2020г.

Доклад за дейността  към 31.12.2020г.

Доклад за изпълнение политиката за възнаграждения към 31.12.2020г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

Декларация от одитора към 31.12.2020г.

Информация по Приложение №11 от Наредба №2

Програма за добро корпоративно управление

Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения 

Оценка КК Инвест АД

Комплект финансови отчети към 31.03.2021 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03. 2021г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03. 2021г.

Междинен доклад за дейността към 31.03. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 31.03. 2021г.

Дoпълнителна информация към 31.03. 2021г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03. 2021г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03. 2021г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2021 г.

Финансов отчет по МСС към 30.06. 2021г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06. 2021г.

Междинен доклад за дейността към 30.06. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 30.06. 2021г.

Дoпълнителна информация към 30.06. 2021г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06. 2021г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06. 2021г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2021 г.

Финансов отчет по МСС към 30.09. 2021г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09. 2021г.

Междинен доклад за дейността към 30.09. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 30.09. 2021г.

Дoпълнителна информация към 30.09. 2021г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09. 2021г.

Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09. 2021г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2021 г.

Финансов отчет по МСС към 31.12. 2021г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12. 2021г.

Междинен доклад за дейността към 31.12. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2021г.

Декларация от отговорните лица към 31.12. 2021г.

Дoпълнителна информация към 31.12. 2021г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12. 2021г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.12. 2021г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2021 г.

ФО МСС, ГДД, Декларации, ДППВЧСД 2021г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г.

Доклад на независимия одитор.

Декларация от одитора към 31.12.2021г.

Оценка КК Инвест АД.

Коригиран годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

ФО МСС, ГДД, Декларации, ДППВЧСД 2021г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г.

Придружително писмо

Доклад на независимия одитор.

Декларация от одитора към 31.12.2021г.

Комплект финансови отчети към 31.03.2022 г.

Финансов отчет по МСС към 31.03.2022г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2022г.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2022г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.

Дoпълнителна информация към 31.03.2022г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03.2022г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.03.2022г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2022г.

Финансов отчет по МСС към 30.06.2022г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2022г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2022г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.

Дoпълнителна информация към 30.06.2022г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06.2022г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 30.06.2022г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2022г.

Финансов отчет по МСС към 30.09.2022г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2022г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2022г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.

Дoпълнителна информация към 30.09.2022г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09.2022г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 30.09.2022г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2022г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2022г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2022г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.

Дoпълнителна информация към 31.12.2022г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12.2022г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.12.2022г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2022г.

ФО МСС, ГДД, Декларации, ДППВЧСД 2022г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

Комплект финансови отчети към 31.03.2023г.

Финансов отчет по МСС към 31.03.2023г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2023г.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2023г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.

Дoпълнителна информация към 31.03.2023г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03.2023г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.03.2023г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2023г.

Финансов отчет по МСС към 30.06.2023г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2023г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2023г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.

Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.

Дoпълнителна информация към 30.06.2023г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.06.2023г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 30.06.2023г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2023г.

Финансов отчет по МСС към 30.09.2023г.

Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2023г.

Междинен доклад за дейността към 30.09.2023г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2023г.

Декларация от отговорните лица към 30.09.2023г.

Дoпълнителна информация към 30.09.2023г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 30.09.2023г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 30.09.2023г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2023г.

Финансов отчет по МСС към 31.12.2023г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023г.

Междинен доклад за дейността към 31.12.2023г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2023г.

Декларация от отговорните лица към 31.12.2023г.

Дoпълнителна информация към 31.12.2023г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.12.2023г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.12.2023г.

Оценка КК Инвест АД.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2023 г.
ФО МСС, ГДД, Декларации, ДППВЧСД 2023 г.
Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023 г.

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2024г.

Финансов отчет по МСС към 31.03.2024г.

Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2024.

Междинен доклад за дейността към 31.03.2024г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2024г.

Декларация от отговорните лица към 31.03.2024г.

Дoпълнителна информация към 31.03.2024г.

Вътрешна информация  по Регламент 596 към 31.03.2024г.

Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.03.2024г.

 

 

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 14 май 2024 г.

 

Протокол от проведено ОСА на 14.05.2024 г.

Уведомление за гласуван дивидент
Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Образец на пълномощно

Годишен финансов отчет и доклад за дейността

Протокол на СД

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 07.06.2023г.

Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Образец на пълномощно

Годишен финансов отчет и доклад за дейността

Протокол

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 20.06.2022г.

Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Образец на пълномощно

Годишен финансов отчет и доклад за дейността

Одиторски доклад

Протокол СД

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 21.06.2021г.

Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Образец на пълномощно

Годишен финансов отчет

Годишен доклад за дейността

Одиторски доклад

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол СД

Протокол ОСА

Уведомление за гласуван дивидент

Извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 30.09.2020г.

 Покана

Писмени материали

Политика за възнагражденията

Протокол СД

Образец на пълномощно

 Протокол ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 13.08.2020г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Образец на пълномощно

Годишен финансов отчет – индивидуален

Годишен финансов отчет – консолидиран

Годишен доклад за дейността – индивидуален

Годишен доклад за дейността – консолидиран

Одиторски доклад - индивидуален

Одиторски доклад - консолидиран

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол СД

Декларация на кандидат за член на одитен комитет

Уведомление за дивидент 

Протокол ОСА

Извънредно  общо събрание на акционерите насрочено за 02.07.2019 г.

Покана

Писмени материали

Образец на пълномощно

Протокол

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 10.05.2019 г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Образец на пълномощно

Годишен финансов отчет

Годишен доклад за дейността

Одиторски доклад

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол

Извънредно  общо събрание на акционерите насрочено за 04.12.2018 г.

Покана

Писмени материали

Образец на пълномощно

 Протокол ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 28.06.2018 г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД

Годишен финансов отчет

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол ОСА – 28.06.2018 г.

Извънредно  общо събрание на акционерите насрочено за 01.08.2017 г.

Покана

Писмени материали

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД

Протокол ОСА

Представители

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 11.05.2017 г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД

Годишен финансов отчет

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Правила за работа на одитния комитет

Протокол ОСА -11.05.2017 г.

Гласуване чрез представители – 11.05.2017 г.

Извънредно  общо събрание на акционерите насрочено за 03.01.2017 г.

Покана

Писмени материали

Свидетелство за съдимост

Декларация по чл.116А от ЗППЦК

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД

Протокол от ОСА 03.01.2017 г.

Уведомление за гласуване по пълномощно 03.01.2017 г. 

Извънредно  общо събрание на акционерите насрочено за 29.09.2016 г.

 Покана

Писмени материали

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД – 13.06.2016г.

Протокол от ОСА 29.09.2016 г.

Уведомление за гласуване по пълномощно 29.09.2016 г. 

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 31.05.2016 г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД – 13.04.2016г.

Годишен финансов отчет

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол на Мандатната комисия от 31.05.2016 г.

Протокол ОСА проведено на 31.05.2016 г.

Уведомление за гласуване по пълномощно на 31.05.2016 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 22.06.2015 г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД – 05.05.2015 г.

Годишен финансов отчет

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол на Мандатната комисия от 22.06.2015 г.

Протокол ОСА проведено на 22.06.2015 г.

Уведомление за гласуване по пълномощно на 22.06.2015 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 18.06.2014 г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Политика за възнагражденията на Съвета на директорите

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД – 08.05.2014 г.

Годишен финансов отчет

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Протокол на Мандатната комисия от 18.06.2014

Протокол ОСА проведено на 03.07.2014 г.

Уведомление за гласуване по пълномощно на о3.07.2014 г.

Общо събрание на акционерите насрочено за 11.12.2013г.

Покана

Протокол от заседание на Съвета на директорите

Уловия и ред за получаване на пълномощни по електронен път

Писмени материали

Образец на пълномощно

Свидетелство за съдимост

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК

Общо събрание на акционерите насрочено за 04.09.2013г.

Покана

Протокол от заседание на Съвета на директорите

Уловия и ред за получаване на пълномощни по електронен път

Писмени материали

Образец на пълномощно

Свидетелство за съдимост

Декларация по чл. 116а от ЗППЦК

Протокол от ОСА

Списък на присъствалите акционери

Уведомление за гласуване по пълномощно

Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 27.06.2013 г.

 Покана

Писмени материали

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на одитния комитет

Политика за възнагражденията на Съвета на директорите

Правила за получаване на пълномощни по ел.път

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на СД – 10.05.2013 г.

Годишен финансов отчет

Протокол от ОСА

Списък на присъствалите акционери

Уведомление за гласуване по пълномощно

Общо събрание на акционерите насрочено за 14.12.2012 г.

Покана

Протокол от заседание на Съвета на директорите

Уловия и ред за получаване на пълномощни по електронен път

Писмени материали

Образец на пълномощно

Протокол от ОСА  – 14.12.2012 г.

Списък на присъствалите акционери – 14.12.2012 г.

Упражнени гласове чрез представители – 14.12.2012 г.

Важни решени – 14.12.2012 г.

Общо събрание на акционерите насрочено за 25.03.2013 г.

Покана

Протокол от заседание на Съвета на директорите

Уловия и ред за получаване на пълномощни по електронен път

Писмени материали

Образец на пълномощно

Допълнителни писмени материали

Доклад по чл.114 от ЗППЦК

Оценка на акциите на КК Инвест АД

Оценка на акциите на КК Инвест АД 12.2014

Материали от заседанието на ОСА

Протокол от ОСА – 25.03.2013 г.

Протокол от ОСА – 28.03.2013 г.

Уведомление за гласуване чрез представители

Уведомление за взети важни решения

Списък на присъствалите акционери на 25.03.2013 г.

Списък на присъствалите акционери на 28.03.2013 г.

Вашият коментар