За Нас

Предмет на дейност

 Търговско посредничество и представителство; придобиване, управление и разпореждане с дялове и/или акции в български и чуждестранни търговски дружества; предоставяне на финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, разпореждане и замяна на недвижими имоти; проектиране, строителство и други съпътстващи дейности; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; изграждане на съоръжения за техническа обработка на земеделски продукти във връзка с разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти за производство, дистрибуция и търговия с енергия от различни източници; участие в изграждането на мрежи за разпространение на енергия от различни източници, както и извършването на всякаква друга дейност и предоставяне на услуги, незабранени от закона. В случай, че за извършването на определена дейност или предоставянето на услуга се изисква разрешение, лицензия, вписване в регистър или получаване на съгласие, Дружеството предприема извършването и/или предоставянето на тези дейности и/или услуги след тяхното получаване, освен ако законът не позволява извършването и/или предоставянето им преди това..

Основен капитал и търговия на акции

Дружеството е учредено през май 2009 г. с капитал от 50 000 лв. През ноември 2009 г.  придобива статут на публично дружество, съгласно решение на Комисията за финансов надзор №932-ПД/18.11.2009 г. Акциите на ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД се търгуват на на Българска Фондова Борса – София на Алтернативен пазар с борсов код I67. Капитала на дружеството е  10 199 999 лева

Информационна медия: www.infostock.bg/

Вашият коментар