Новини

14-05-2024

На 14-05-2024 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, на което се взе решение за разпределяне на дивидент. Уведомлението за дивидент е публикувано в секция „Документи“.

14-05-2024

На 14-05-2024 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Протоколът е публикуван в секция „Документи“.

10-05-2024 г.

На 10.05.2024 г. се проведе първо общо събрание на облигационерите на първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100032239 на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Облигационерите се запознаха с правата си като облигационери и избраха г-жа Милена Александрова за представител на облигационерите. Документите са достъпни в секция „Документи“.

26-04-2024 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на  2024 г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


19-04-2024 г.

На 10.05.2024 г. ще се проведе първо общо събрание на облигационерите на първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100032239 на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Документите са достъпни в секция „Документи“.

10-04-2024 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 14-05-2024г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Алабин” № 19,36, ет. 4.  Девният ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

10-04-2024 г.

На 10.04.2024г. в ТРРЮЛНЦ е вписано съобщението за сключения  от дружеството облигационен  заем.

Уведомлението и протоколът са достъпни на:
Уведомление вписване на съобщение в ТРРЮЛНЦ
Съобщение заем

08-04-2024 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи „Съобщение за завършена процедура по публично предлагане на конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД“ и Протокол с решения на Съвета на директорите на КФН, регулирания пазар и обществеността. С документите може да се запознаете в секция „Документи“.

21-03-2024 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2023 г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


08-03-2024 г.

На 08.03.2024г. е публикувано Уведомление по чл. 89т от ЗППЦК относно първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации, което може да намерите в секция “Документи“.


30-01-2024 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на  2023г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

22-01-2024 г.

Съветът на директорите на „Опортюнити България  Инвестмънт“ АД  прие коригирано решение за издаване на емисия конвертируеми облигации. В тази връзка, Решението на СД и  Уведмлението по чл. 112б от ЗППЦК може да намерите в секция „Документи“.

30-10-2023г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на  2023г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

 27-07-2023г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за второ  тримесечие на  2023г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


16-06-2023

На 15-06-2023г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан актуализиран устав на Опортюнити България Инвестмънт АД.

07-06-2023

На 07-06-2023г. се проведе Редовно Годишно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

02-05-2023г.

На 07-06-2023г.  ще се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на Опортюнити България Инвестмънт АД. Поканата и придружаващите документи са публикувани в секция „Документи“.

 

 28-04-2023г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на  2023г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


27-03-2023г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2022г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


30-01-2023г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


28-10-2022г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2022г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


29-07-2022г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2022г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


21-06-2022г.

В изпълнение на указанията съгласно писмо  с Изх.№ РГ-05-1501-4 / 09.06.2022 на Комисия за Финансов Надзор, Опортюнити България  Инвестмънт АД  предoстави
коригиран годишен финансов отчет за  2021г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

20-06-2022г.

На 20-06-2022г. се проведе Редовно Годишно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

13.05.2022г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 20-06-2022 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

 

 27-04-2022г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на  2022г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


25-03-2022г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2021г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

31-01-2022г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на  2021г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


28-10-2021г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на  2021г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


30-07-2021г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за вторo тримесечие на  2021г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


22-06-2021 г.

На 22-06-2021г. се проведе Редовно Годишно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

21.06.2021 г.

На 17.06.2021г. падежира в срок непублична емисия облигации издадена от Опортюнити България Инвестмънт АД в размер на 1 015 000 лева. Всички плащания по емисията  бяха обслужвани навреме от дружеството.

12.05.2021

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 21-06-2021 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

 

28-04-2021г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на  2021г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


30-03-2021г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2020г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

01-03-2021 г.

Уведомление по чл.19 от Регламент 596

29-01-2021 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на  2020г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


29-10-2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на  2020г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

30-09-2020 г.

На 30-09-2020г. се проведе Извънредно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

17-09-2020

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

14.09.2020

Нa 14.09.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е регистрирано ушеличението на капитала на Опортюнити България Инвестъмънт АД от 6 800 000 лева на 10 199 999 лева.

24.08.2020

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 30-09-2020 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

13-08-2020 г.

На 13-05-2020г. се проведе Редовно Годишно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.Взето е решение за разпределение на дивидент.

28-07-2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на  2020г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

13.07.2020 г.

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД по чл.92а от ЗППЦК.

Резюме – Част I от Проспекта

Регистрационен документ - Част II от Проспекта

Документ за предлаганите ценни книжа - Част III от Проспекта

Решение на Комисията за финансов надзор

07.07.2020

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 13-08-2020 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

21.03.2019 г.

27.05.2020

Опортюнити България  Инвестмънт АД представи междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2020г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция „Документи“.

27-05-2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи  годишен консолидиран финансов отчет за  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

14-05-2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи коригиран годишен финансов отчет за  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

07-05-2020 г.

Опортюнити България Инвестмънт АД превижда да публикува Консолидирания Годишният си финансов отчет за 2019 година  в срок до 30.05.2020г. По-късното публикуване се налага, предвид по – сложната организация на работата в условията на COVID-19.

28-04-2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на  2020г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

20-03-2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

17.03.2020 г.

На 16.03.2020г. Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството.

Протокол от заседанието

28.02.2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

30.01.2020 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи  тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

10.12.2019 г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

18.11.2019 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

30.10.2019 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи  тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

24.09.2019г.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

31.07.2019 г.

Уведомление по чл.148 б от ЗППЦК

26.07.2019г

Уведомление по чл.148 б от ЗППЦК

24-07-2019 г. 

Нa 24.07.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е регистрирано ушеличението на капитала на Опортюнити България Инвестъмънт АД от 3 400 000 лева на 6 800 000 лева.

24.07.2019 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

22.07.2019 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

17.07.2019 г.

Уведомление за приключване на подписка по увеличение на капитала на дружеството

03.07.2019г.

На 02-07-2019г. се проведе Извънредно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

29.05.2019 г.

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД по чл.92а от ЗППЦК.

Резюме – Част I от Проспекта

Регистрационен документ - Част II от Проспекта

Документ за предлаганите ценни книжа - Част III от Проспекта

 

10.05.2019

На 10-05-2019г. се проведе Редовно Годишно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

24.04.2019

Опортюнити България  Инвестмънт АД представи междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2019г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция „Документи“.

23.04.2019 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на  2019г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

01.04.2019г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 10-05-2019 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

21.03.2019 г.

На 21.03.2019г. Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД взе решение за увеличение на капитала с права. 

Протокол от заседанието

13-03-2019 г.
Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2018г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

19-02-2019

Уведомление по чл.148 б

30-01-2019

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на  2018г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

06-12-2018

На 04-12-2018г. се проведе Извънредно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

31.10.2018г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 04-12-2018 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.

30.10.2018 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на  2018г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

30.07.2018 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на  2018г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


06-07-2018г.

На 05.07.2018г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан променен Устав на Опортюнити България Инвестмънт АД. Промениите са приети с решение на ОСА от 28-06-2018г.

28-06-2018г.

На 28-06-2018г. се проведе Редовно Годишно Общо събрание на Опортюнити България Инвестмънт АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

17-05-2018 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Редовно Годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 28-06-2018 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

09.05.2018г.

На 04.05.2018 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличениео на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД. Новият размер на капитала е 3 400 000 лева , разпределен в 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинал 1 лев всяка.

Във връзка с вписаното увеличение на капитала е актуализиран Устава на дружеството.

 

30.04.2018 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на  2018г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

12.04.2018г.

Комисията за финансов надзор одобри допълнение към проспекта за увеличение на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД.

Допълнение към резюме

Допълнение към Регистрационен документ

Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа

30.03.2018 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2017г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

23.02.2018 г.

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД по чл.92а от ЗППЦК.

Резюме – Част I от Проспекта

Регистрационен документ - Част II от Проспекта

Документ за предлаганите ценни книжа - Част III от Проспекта

15.01.2018 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на  2017г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

16-11-2017

На заседание на Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД бе взето решение за отмяна на решението от 13.11.2017 г. и вземане на ново решение за  увеличение на капитала на дружеството. Пълният текст на протокола може да намерите тук

 

13.11.2017 г.

На заседание на Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД бе взето решение за увеличение на капитала на дружеството. Пълният текст на протокола може да намерите тук.

 

30.10.2017 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на  2017г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

28-08-2017 г.

На 28.08.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала със собствени средста на Опортюнити България Инвестмънт АД от 50 000 лева на 850 000 лева. Увеличението беше гласувано на извънредно общо събрание на дружеството проведено на 01.08.2017 .

01-08-2017 г.

На 01.08.2017 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола с решенията е публикуван в секция „Документи“

01-08-2017 г.

Съобщение за увеличение на капитала със собствени средства

Общото събрание на акционерите на Опортюнити България Инвестмънт  АД, проведено на 01.08.2017 г., взе решение за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон, като капиталът се увеличава с 800 000 лв. – от 50 000 лв. на 850 000  лв. чрез издаването на нови 800 000 акции с номинал 1,00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответстват шестнадесет нови акции.

27-07-2017 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи шестмесечен финансов отчет за първото шестмесечие на  2017г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

12.06.2017 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 01-08-2017г. от 10:00 часа в София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 19А,ет.1,ап.5   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

05.06.2017 г.

На 02.06.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията са вписани следните промени по партидата на Опортюнити България Инвестмънт АД:

1. Промяна в седалището , адреса на управление и адреса за кореспонденция. Новият адрес е : гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №19, ет.1, ап.5

2. Във връзка с промяната по т.1. – промяна в Устава на дружеството.

3.Промяна в Съвета на директорите и начина на представляване – Освобождава Добрин Ганчев Колев и избор на Нов член на СД – Иван Илиев Янев

4. Промяна в начина на представляване -  новият представляващ и изпълнителен директор е Иван Илиев Янев , Гергана Крумова  Атанасова  вече заема поста Председател на Съвета на директорите.

25-05-2017 г.

На свое заседание проведено на  25.05.2017 г. Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД реши да не обжалва отказа  на Агенцията по вписванията за вписване на увеличението на капитала със собствени средства на Опортюнити България Инвестмънт АД.

25-05-2017 г.

На 23.05.2017 г. Агенцията по вписванията отказа вписване на увеличението на капитала със собствени средства на Опортюнити България Инвестмънт АД, за което решение беше взето на Общо Събрание на акционерите проведено на 11.05.2017 г.. Като основание се посочва факта, че дружеството е реализирало загуба за първото тримесечие на 2017 г. и печалбата за разпределение вече не съответства на планираното увеличение на капитала. Дружеството допълнително  ще уведоми обществеността, БФБ и КФН относно намерението си да обжалва отказа на Агенцията по вписвания.

11-05-2017 г.

На 11.05.201 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола с решенията е публикуван в секция „Документи“

11-05-2017 г.

Съобщение за увеличение на капитала със собствени средства

Общото събрание на акционерите на Опортюнити България Инвестмънт  АД, проведено на 11.05.2017 г., взе решение за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон, като капиталът се увеличава с 950 000 лв. – от 50 000 лв. на 1 000 000  лв. чрез издаването на нови 950 000 акции с номинал 1,00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответстват деветнадесет нови акции.

28-04-2017 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за първото тримесечие на 2017г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

20-04-2017 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува актиализирана покана за свикване на Редовно  годишно общо събрание на акционерите и актуализирани материали за него, поради включване на допълнителн точки от акционер по реда на чл.223а от ТЗ. Общото събрание ще се проведе на 11-05-2017г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

 

05-04-2017 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Редовно  годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 11-05-2017г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

 17-03-2017 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2016г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

24-01-2017 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2016г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

10-01-2017 г.

На 10.01.2017 г. е вписана промяна  в Търговския регистър в състава на Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД , както следва:

Отписан е Васил Детелинов Генков и е вписан на негово място Даниел Стеафанов Александров.

03-01-2017 г.

На 03.01.201 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола с решенията е публикуван в секция „Документи“

24-11-2016 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Извънредно  общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 03-01-2017г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

21-10-2016

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за  третото тримесечие на 2016г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

29-09-2016 г.

На 29.09.2016 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола с решенията е публикуван в секция „Документи“

24-08-2016 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Извънредно  общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29-09-2016г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

29-07-2016г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за първото шестмесечие на 2016г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

20-06-2016 г. 

Съобщение за успешно издаден облигационен заем.

На 10.06.2016 г. на заседание на Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД е взето решение за издаване на емисия облигации от Дружеството при условията на частно пласиране по чл.205, ал.2 от Търговския закон.

31-05-2016 г.

На 31.05.2016 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола с решениятяа е публикуван в секция „Документи“

27-04-2016г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за първото тримесечие на 2016г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

21-04-2016 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 31-05-2016г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.2,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

 

25-03-2016 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2015г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

29-01-2016г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

28-10-2015 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за третото тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

30-06-2015 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за второто тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

22-06-2015 г.

На 22.06.2015 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола с решениятяа е публикуван в секция „Документи“

15-05-2015 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 22-06-2015г. от 14:00 часа в София 1000,  ул. „Георг Вашингтон” № 19А,ет.2,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

30-04-2015 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за първото тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

30-03-2015 г. 

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2014г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

31-01-2015 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2014г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

18-11-2014 

Нa 18.11.2014 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Опортюнити България Инвестмънт АД, на което на основание овластяването съгласно чл.10А  от Устава на дружеството , се взе решение  за издаване при условията на публично предлагане  на емисия корпоративни, поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации със следните параметри:

 • Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) лева;
 • Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона)  лева;
 • Брой облигации: до 2 000 (две хиляди) броя;
 • Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми;
 • Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
 • Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
 • Минимален размер на набраните парични средства, при който заемът се счита за сключен: 500 000 (петстотин хиляди) лева;
 • Максимален размер на набраните парични средства, при който заемът се счита за сключен: 2 000 000 (два милиона ) лева;
 • Срок (матуритет) на облигационния заем – 5 (пет) години;
 • Опция за обратно изкупуване( call option): няма
 • Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 5%;
 • Начин и срок за плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца, два пъти в годината; 

Пълният протокол от заседанието на Съвета на директорите може прочетете тук.

30-10-2014 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за третото тримесечие на 2014г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

30-07-2014 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за второто тримесечие на 2014г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

03-07-2014 г.

На 03.07.2014 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола с решениятяа е публикуван в секция „Документи“

18-06-2014 г.

Поради липса на кворум редовното годишно общо събрание на акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт “АД, свикано на 18.06.2014г.не се проведе.  На основание чл.227 от ТЗ общото събрание на акционерите на „Опортюнити България Инвестмънт“АД, ще се проведе на 03.07.2014 г., от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции, съгласно обявената покана.

13-05-2014 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 18-06-2014г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Славянска” № 29А,ет.2,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

30-04-2014 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за първото тримесечие на 2014г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

01.04.2014 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2013г. на БФБ-София и КФН.

03-02-2014 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2013г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

19-12-2013 г.

На 18.12.2013 г. в вписан в Търговския регистър новоизбраният член на Съвета на директорите на дружеството – Васил Детелинов Генков

13-12-2013 г.

На 11-12-2013 г. се проведе Извънредно  общо събрание на акционерите  на дружеството. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

04-11-2013 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 11-12-2013г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Славянска” № 29А,ет.2,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

04-11-2013 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за третото тримесечие на 2013г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.

09-09-2013 г.

На 09-09-2013 г. се проведе Извънредно  общо събрание на акционерите  на дружеството. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

01-08-2013 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 04-09-2013г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Славянска” № 29А,ет.2,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

27-06-2013

На 27-06-2013 г. Опортюнити България Инвестмънт АД сключи договор за маркетингова услуга с Алвоген Фарма България ЕООД за поръчка възлизаща на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

27-06-2013 г.

На 27-06-2013 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите  на дружеството. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

27-05-2013 г.

На 23-05-2013 г. е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

21.05.2013 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 27-06-2013г. от 10:00 часа в София 1000,  ул. „Славянска” № 29А,ет.2,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“

30.04.2013 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за Първо тримесечие на 2013г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция „Документи“

23.04.2013 г.

Опортюнити България Инвестмънт АД сключи сделки по чл.114 от ЗППЦК за придобиване на 1 318 000 броя акции от КК Инвест АД на стойност 100 000 лева. Сделката се финансира със заем получен от  „ВИАН-ТВ“ ООД. Сделките са одобрени от Общо Събрание на акционерите проведено на 28.03.2013 г.

04.04.2013 г.

На 03-04-2013 г. в вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията промяна  в Устава на Опортюнити България  Инвестмънт АД. Промяната е свързана с разширяване предмета на дейност на дружеството. Актуалният Устав е публикуван в секция „Документи“.

01.04.2013 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи годишен финансов отчет за  2012г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция „Документи“

28.03.2013 г.

На 25.03.2013 г. и  на 28.03.2013 г.беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Опортюнити България  Инвестмънт“АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

19.02.2013 г.

„Опортюнити България Инвестмънт“ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 25-03-2013г. от 10:00 часа в София 1606, ул. „Дамян Груев” № 1,ет.4, офис.4.

Пълният текст на Поканата , Писмените материали, Образец на пълномощно, Условия и ред за получаванена пълномощни чрез електронни средства, Протокол от СД за свикване на ОСА   са публикувани в секция „Документи“. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 19.02.2013г.

Телефон за информация: +359 2 421 95 17

29.01.2013 г.

Опортюнити България  Инвестмънт АД  представи междинен отчет за Четвърто тримесечие на 2012г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция „Документи“

28.12.2012 г.

НА 28.12.2012 г. с номер 20121228153053 са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията следните обстoятелства:

1.Промяна в наименованието на дружеството

2. Промяна в седалището и адреса на управление

3. Промени в Устава

Промените са приети от извънредно общо събрание на акционерите проведено на 14.12.2012 г.

18.12.2012.

На 14.12.2012 г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“АД. Протокола е публикуван в секция „Документи“.

30.10.2012 г.

ИТА България Енерджи Инвестмънтс АД  представи междинен отчет за Трето тримесечие на 2012г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция „Документи“ .

14.11.2012 г.

„ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 14-12-2012г. от 10:00 часа в София 1606, ул. „Дамян Груев” № 1,ет.4, офис.4.

Пълният текст на Поканата , Писмените материали, Образец на пълномощно, Условия и ред за получаванена пълномощни чрез електронни средства, Протокол от СД за свикване на ОСА   са публикувани в секция „Документи“. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.11.2012г.

Телефон за информация: +359 2 421 95 17

Вашият коментар